15 زوج برنده جوایز نقدی 1 میلیون ریالی مسابقه عیدانه ۱۳۹۸

1,740

۵ زوج برنده جوایز نقدی 2 میلیون ریالی مسابقه عیدانه 1398: سرکار خانم زهره جوادي سرکار خانم فاطمه باقري محمود آبادي جناب آقای سيدمحمد سيدمحمدي جناب آقای امير باقري كيچي جناب آقای رضا ابوچي اردستاني سرکار خانم راحله چاه افضلي سرکار خانم طاهره سپندآسا سرکار خانم زيور حيدرپورصارمي سرکار خانم آرزو خواني سرکار خانم فاطمه شيشه گر سرکار خانم راهله روستازاده سرکار خانم اعظم محمد علي زاده سرکار خانم نسترن دليخون جناب آقای روح الله جوادي اصل