اولین همایش من و آینده کاری ام

104
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قوچان در تاریخ ۱۹ آبان سال ۱۳۹۸ با حضور عبدالله یزدان بخش این همایش را در رابطه با آینده کاری در کشور صحبت کردند
pixel