نشانه ها و درمان اوتیسم

411

اوتیسم چیست ؟ کودک اوتیسم دنیا را چگونه می بیند؟ بعضی از علامت های اوتیسم