توصیه های پیشکسوتان رسانه به خبرنگاران

73

محمد بلوری، محمدمهدی فرقانی، علی اکبر قاضی زاده، حسن نمکدوست تهرانی، یونس شکرخواه، محمد سلطانی فر، مجید رضاییان، بهروز بهزادی، رضا قوی فکر، محمد مهاجر، مینو بدیعی، بیژن نفیسی، امیدعلی مسعودی، مختار مسعود و مرتضی شادمانی پیشکسوتان عرصه رسانه با حضور در ایسنا از سختی ها و در عین حال عشق به حرفه خبرنگاری و اهمیت سلامت خبرنگار سخن گفتند.