صدای شاملو در کنار آتش

2,415

چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری! چه بی تابانه تو را طلب می کنم! بر پشت سمندی همسفر باشیم مرجع آرامش در طبیعت http://www.hamsafarbashim.com/