برتری قدرت نظامی ایران

687
برتری قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از قدرت نظامی آمریکا-سخنان آیت الله شاهرودی در مورد شکار پهباد امریکایی
pixel