سیاست منع نقل و تدوین حدیث (8) - نقد احادیث جعلی

53

پیامدهای سیاست منع نقل و تدوین حدیث - فقط تشویق به قرآأت قرآن صرف و منع از تفکر و تدبر و جست و جو و یافتن سرچشمه معارف وحیانی و احکام آسمانی یعنی ائمه هدی و عترت طاهره علیهم صلوات الله