عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا س با مداحی آقای مرادی در مهربان

193

در منزل آقای اعظمی درمهربان روبروی شرکت تعاونی