کمتر از دو دقیقه احکام نذر راببینید

795

شاید برای شما هم این سئوال ایجاد شده که عمل به نذر واجب است یا نه؟