بهترین سونوگرافی

4,285

در این ویدیو توضیحات دکتر محمدزاده را در خصوص برخی از دستگاه های سونوگرافی سروش در غرب تهران را قرار می دهیم