تأثیر کلسیم و قطع آبیاری بر عارضه لکه پوست استخوانی پسته

247
در وبینار باغبانی انجمن پسته ایران بررسی شد نقش تغذیه در عارضه لکه پوست استخوانی انجمن پسته ایران در تاریخ 16 اسفند ماه 1399 «تأثیر کلسیم و قطع آبیاری بر عارضه لکه پوست استخوانی پسته» با حضور تعدادی از محققین و اساتید بررسی کرد. باغداران در طی سال‌های اخیر در اردیبهشت ماه، از زمان ارزنی تا شروع سخت شدن پوسته استخوانی پسته با مسئله لکه پوست استخوانی در باغات پسته روبه‌رو هستند که منجر به از دست رفتن مقداری از محصول می‌شود. در مواجهه با این عارضه اقداماتی انجام می‌دهند که زیانبار است. کارشناسان کمبود کلسیم و کاهش جذب آن، افزایش بارندگی‌های فصلی، افزایش رطوبت نسبی، ابری بودن هوا و بروز بیماری‌های قارچی را از عوامل موثر در این عارضه می‌دانند، اما دقیقاً مشخص نیست که کدام عامل بروز این خسارت را تشدید می‌کند. عامل بروز این عارضه از مواضع مختلف بررسی و نتایج تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط ارائه شد. کارشناسان پیچیدگی موضوع مورد بحث و دخیل بودن عوامل متعددی اعم از کمبود کلسیم و مکانیسم پیچیده فرآیند جذب آن در گیاه، رقابت کلسیم با سایر کاتیون‌ها و بر هم خوردن تعادل عناصر در خاک، کاهش جذب کلسیم در اثر افزایش رطوبت نسبی و کاهش تبخیر و تعرق ناشی از آن و رشد عوامل بیماری‌زا در بروز این عارضه را توضیح دادند و مستندات و دلایل خود در این باره را ارائه کردند. در جمع‌بندی این جلسه پیشنهاد شد که حتماً افزایش نفوذپذیری خاک و آبشویی زمستانه در جهت کاهش میزان شوری ناحیه ریشه انجام شود. همچنین، با توجه به آنالیز خاک، مصرف گچ، نیترات کلسیم و محلول‌پاشی کلسیم در زمان تورم جوانه‌ها و بعد از برداشت در برنامه تغذیه گنجانده شود و در مورد رقم‌های حساس در زمان ارزنی تا سخت شدن پوست استخوانی پسته مدیریت آب صورت گیرد. جزئیات و مشروح مطالب این وبینار در ماهنامه اردیبهشت 1400 دنیای پسته منتشر خواهد شد.
pixel