عاقبت حمله جنون آمیز به آسانسور!

321

پسر چینی که سعی داشت عصبانیت خود را روی یک آسانسور خالی کند، با شکسته شدن درب آن با سقوط وحشتناکی روبرو شد. پسر چینی در این حادثه زنده ماند اما به شدت مجروح شد.