مدیریت اعضای سایت

67

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - مدیریت اعضای سایت) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد. http://www.shopstudio.ir/