نوشابه یا تغییر جهانی (مخصوص عکس خوان ها)

2,235

استیو جابز به جان اسکالی مدیرعامل پپسی گفت: می خواهی تا آخر عمرت به مردم نوشابه بفروشی و یا اینکه با من میایی و جهان را تغییر میدی؟ در این ویدئو پیشنهادی را با تمام افرادی که دوست ندارند تا آخر عمرشان نوشابه بفروشند مطرح می کنم که شبیه آن را سال 1395 به یکی از اساتید دانشگاهم گفتم و قبول نکرد و نتیجه آن پیشنهاد تولد مجموعه روش مطالعه شد. اگر دوست دارید بدانید این پیشنهاد چیست، فیلم را مشاهده کنید.