همدان با موتور در دور ابران

160

سفر پدرو پسر با موتور به دور حداقل نوار مرزی ایران تابستان سال نود و هشت