معرفی ورابین (عینک واقعیت مجازی)

1,391
گفتگو دکتر رضا اسدی مسئول مرکز تخصصی آموزش مجازی و الهام اسدی کارشناس مرکز تخصصی آموزش مجازی در مورد نحوه عملکرد و کاربردهای عینک واقعیت مجازی در آموزش پزشکی
pixel