تابوت سردار اشکانی در خرم آباد لرستان

2,071

این تابوت از نوع تابوت های وانی شکل دوره اشکانیان است با چهار دسته برنزی و نقش گل در کنار دسته ها که نمونه اش تا الان در ایران به دست نیامده است. یک تدفین در دل تابوت قرار داشت از نوع چمباتمه یا جنینی که دو نقاب طلا بر روی دهن و چشمانش قرار داشت. نوعی از تدفین معروف اشکانی که برگرفته از فرهنگ رومی بود. با توجه به نقابهای طلایی احتمالا یکی از شاهزاده هایا صاحب منصبان دوره اشکانیان یا پارتیان است