جلوه ای از وحدت وصمیمیت، همایش تقریب مذاهب اسلامی در بندر ترکمن

69

جلوه ای از وحدت وصمیمیت، همایش تقریب مذاهب اسلامی در بندر ترکمن