جلوه ای از وحدت وصمیمیت، همایش تقریب مذاهب اسلامی در بندر ترکمن

78

جلوه ای از وحدت وصمیمیت، همایش تقریب مذاهب اسلامی در بندر ترکمن