گزارش تلویزیون فرهنگ مسكو از كنسرت پیام عزیزى در روسیه

910

گزارش شبكه تلویزیون «فرهنگ» مسكو از کنسرت گروه موسیقی «باقدسیان» در روسیه: کنسرت «پیام عزیزی» در دانشگاه چایكوفسکی در تبادل فرهنگ موسیقی دو کشور مؤثر بود

پیام عزیزی
پیام عزیزی 244 دنبال کننده