تمرینات بدنسازی برای شانه و کول- برنامه شانه و کول- تکواندو جهانی

534
1. Seated Dumbbell Military Press: 5 sets, 8-12 reps 2. Standing Barbell Military Press: 5 sets, 8-10 reps 3. Superset a. Smith Machine Press: 4 sets, 10-12 reps b. Dumbbell Side Raises: 4 sets, 12-15 reps 4. Side Raies: Run the Rack Set 5. Superset a. Cable Front Raise: 4 sets, 10-12 reps b. Cable Upright Row 5. Kettlebell Side Raises: 4 sets, 12 reps 6. Cable Reverse Fly: 4 sets, 12-15 reps 7. Superset a. Dumbbell Shrugs: 5 sets, 10 reps b. Incline Dumbbell Reverse F
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 4 (قسمت 16) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel