الگوریتم جمع ارقام عدد

3,977
کلیپ شماره 13: در این کلیپ الگوریتم جمع ارقام یک عدد گفته شده است مثلا 2568=2+5+6+8 خروجی الگوریتم خواهد بود.www.F1farsi.ir
pixel