شکاف دیجیتالی نسل ها

88

نسل جدید که به «نسل دیجیتال» نیز معروف است تفاوت زیادی با والدین خود دارد. این فاصلة اطلاعاتی باعث شده تا از یک سو بسیاری از والدین نتوانند نظارت کافی بر فرزندان خود داشته باشند و از سوی دیگر، فقط نگران این باشند که رسانه‌های جدید مطالب نامناسب را به بچه‌ها آموزش دهد.