حرکت رودی گوبر

200
صبر، زمانبندی، هوشیاری، حرکت بدون توپ و جاگیری رودی گوبر باعث کسب یک امتیاز بسیار تعیین کننده برای تیم یوتا جز می شود.
pixel