ترازو آشپزخانه دیجیتال

1,144

اندازه گیری 4 تا 1000 گرم، دکمه روشن و خاموش، دو واحد اندازه گیری انس و گرم، دکمه MODE برای جابجایی بین انس و گرم و دکمه TARE یا همان صفر دستی https://goo.gl/Jp4NzC

pixel