از بی سوادی تا تجارت سهام در زندان

19
سخنران: Curtis “Wall Street” Carrol کورتیس “وال استریت” کارول توانست یا مبارزه با فقر، بی سوادی، حبس و فقدان حمایت بیرونی، تبدیل به یک سرمایه گذار سهامی، خالق و معلم سواد مالی و فلسفه شود.
pixel