عملکرد بی نقص ابزار استاپ "Stop" در صعود مصنوعی و فرود

1,223
2 سال پیش
# stop
pixel