مستند کارآفرینان (آقای ابوالقاسم شفیعی)

3,756

... اخوی ما به رحمت خدا رفت -حاج محمود آقا- از من ایشون 12 سال بزرگ تر بود. با این رفقامون که نشسته بودیم، یه روز اومد گفت: «قاسم چی کار می کنی؟» گفتم: «داریم در مورد اقتصاد جهانی بحث می کنیم.» گفت: «بلند شو! یه اتاق نداره؛ داره در مورد اقتصاد جهانی بحث می کنه!» چون اونجا خونه مون استیجاری بود. گفتم: «آرزو که بر جوانان عیب نیست. ایشالا یه روز اونجا هم می رسه.» ...