سکته مغزی|فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸مرکز پزشک طب فیزیکی،مغزواعصاب تهران

102

سکته مغزی|فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸مرکز پزشک طب فیزیکی،مغزواعصاب تهران.......

pixel