چرا داده کاوی نیاز داریم؟

3,695

مشتری محور بودن بدون تحلیل اطلاعات مشتریان و بدون استفاده از داده های جمع آوری شده از مشتریان امکان پذیر نمی باشد. چه اتفاقی افتاده است که نیاز داریم از داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده کنیم؟ *داده کاوی چیست؟ *دانش حاصل از طریق داده کاوی *شناخت فرآیند پیاده سازی پروژه های داده کاوی *انواع داده های مشتریان *چالش های موجود در داده های مشتری

modam
modam 12 دنبال کننده