همایش کارآفرینی دانشگاه سپهر اصفهان

101

برگزاری همایش کارآفرینی توسط واحد رشدو کارآفرینی

سپهر 3 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel