کلید من از زبان استفاده کننده

14
نام مجتمع: ثامن پردیس منطقه: فاز 3 پردیس تعداد واحد: 460 تعداد تردد روزانه: 2000 تاریخ اجرا: اسفند 1399 محصول: کلید من مجری: فرافن سامانه آسیا
pixel