کلـیپ | مـن نـورم مخالفِ سیاهی ام 1398 مهدی رسولی - میلاد سرداران کربلا

192

کلـیپ | مـن نـورم مخالفِ سیاهی ام بامداحی: حـــاج مــهـدی رســـولـی جــشـن مــیـلاد ســرداران کـربلا(ع) پنـجـشنبه ۲۲ فــروردین مـــاه۱۳۹۸