دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 62

28

شماره شصت و دو-1398/04/01 در برنامه شماره شصت و دوم دیدبان حقوق کسب و کار از : تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوۀ برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi