همایش تجلیل از نخبگان دانشگاه بین المللی

191

لزوم توسعه و ترویج فرهنگ تکریم از نخبگان در زمان حیات و زمینه سازی برای حضور نخبگان در چرخه خدمت به جامعه* گویند عارفان،هنر وعلم کیمیاست