100ثانیه خبردانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

315

100ثانیه خبردانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ ربوابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: سید مرتضی موسوی تدوین: روح الله دلیر