همراه بیمه سرمد

540

شرکت بیمه سرمد به منظور تسهیل و تمایز در ارائه خدمات به مشتریان، سومین نسخه نرم افزار تلفن همراه خود به نام "همراه بیمه سرمد" را ارائه نموده است.