حمید بزم شاهی اصفهانی

حمید بزم شاهی اصفهانی

6 روز پیش
دقیق ترین تحلیل نسبت به احمدی نژاد بود