وقتی مجید توکلی اغتشاش در دانشگاه امیرکبیر را هدایت می کرد

497
حضورمجید توکلی از مجرمان امنیتی در جلسه مربوط به کاهش آلودگی هو در شورای شهر تهران طی دو روز گذشته خبرساز شده است. به همین مناسبت در این فیلم برخی از رفتارهای وی در ایجاد اغتشاش در دانشگاه امیرکبیر را مشاهده می کنید:
pixel