عالم اهل سنت:عمر به پیامبر توهین کرد و گفت هذیان میگوید

1,806

حسن الجناینی (عالم الازهر) : اگر مخالفت عُمَر و برخی از صحابه با پیامبر نبود،همه ی ما الان در آسایش زندگی می کردیم ! / عُمَر پیامبر را متهم به هذیان گویی کرد!