تحول آموزشی، تابع تحول اقتصاد کلان

3,040
عباس آخوندی 473 دنبال‌ کننده
آموزش يك حق عمومي است كه مي بايست به صورت عادلانه در دسترس همگان باشد. توسعه و رشد اقتصادی بدون آموزش و توسعه انسانی غیر ممکن است. نیاز به دولتی داریم که توسعه آموزش همگانی در دستور کارش و شعار آن آموزش، آموزش و آموزش باشد. اكنون بودجه عمومي آموزش كفاف حقوق معلمان را نيز نمي كند و همان حقوق ايشان نيز كافي نيست... از چنين روندي نمي توان انتظار ارتقاي كيفي آموزش را داشت تا بتواند انساني در تراز دوران معاصر به ايرانيان تقديم كند. تنها با تحول در اقتصاد كلان و جهت گيري كيفي خدمات آموزشي است كه مي توان به چنين مهمي دست يافت.
pixel