شبیه سازی ایجاد موج توسط موج ساز با نرم افزار ANSYS CFX

881
در این فیلم آموزشی نحوه ایجاد و شبیه سازی موج توسط یک موج ساز نوسانی توسط نرم افزار سی اف ایکس ANSYS CFX و به روش دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی گردیده است. معادلات سیال به روش حل دینامیک سیالات محاسباتی موجود در نرم افزار سی اف ایکس شبیه سازی گردیده است. نوع مسئله و روش حل به صورت پایدار بوده و معیار همگرایی 10e-4 در نظر گرفته شده که بر اساس این مقادیر مسئله همگرا شده است.
4 سال پیش
# CFX
# ANSYS
pixel