نوآوری در سازمان چگونه شروع می شود؟-کامران باقری

168
الوبیزنس 238 دنبال‌ کننده
برای اینکه شرکتی نوآور باشد، مدیران ارشد سازمان باید در این باره باید مصصم باشند و تصمیم جدی بگیرند و بدون آن، حرکت نظام مند در این مسیر، به درستی امکان پذیر نیست. در این باره باید توجه داشت که نوآوری یک فرآیند سازمانی جدیدی نیست که در کنار سایر فرآیندها قرار گیرد. نوآوری یک نوع نگاه جدید به کسب و کار و یک فرهنگ است و دیدگاه در سطح مدیریت ارشد باید همدلی و همنوایی ایجاد شود. برای اطلاعات بیشتر به ویدئو مراجعه کنید.
الوبیزنس 238 دنبال کننده
pixel