درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه سیزدهم

5
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه سیزدهم 16 صفر 1442
pixel