چگونگی به وجود آمدن آسیب پذیری File Inclusion

298

در این فیلم آموزشی چگونگی بوجود آمدن آسیب پذیری File Inclusion مورد بررسی قرار گرفته است و تفاوت LFI و RFI در چیست