ایجاد گردش کار - Wokflow

184

چگونه کارهای تکراری را با وجود دارا بودن شرایط و قوانین خاص در داینامیکس ۳۶۵ با گردش کار یا Workflow انجام دهیم؟ طی این فایل با تعریف گردش کاری به منظور اتومات شدن صدور فاکتور خرید در داینامیکس ۳۶۵ آشنا خواهید و البته خواهید دید چگونه مشخص کنیم که خریدهای بالای یک مبلغ نیاز به تاییدات خاص دارد.

داینامیکس
داینامیکس 19 دنبال کننده