قدیمی ترین سند ثبت شده از پدیده روانگرایی خاک (Liquefaction)

246

روانگرایی خاک (Liquefaction) پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاک در اثر وارد آمدن نیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیرد. روانگرایی خاک و پدیده های مرتبط با آن در زلزله های سالیان گذشته صدمات زیادی را در سراسر جهان وارد کرده اند. یکی از قدیمی ترین اسناد ثبت شده از پدیده روانگرایی مربوط به زلزله سال 1906 سانفرانسیسکو با بزرگی 7/8 بوده است. در این ویدئو تصویر ثبت شده از خرابی ناشی از روانگرایی پس از این زمین لرزه را می توایند مشاهده کنید.