ایجادلینک‌کلاس‌آنلاین،دکترمسعودتقوی،مدیرگروه‌مکانیک‌دانشکده‌فنی‌وحرفه‌ای‌نوشهر

56
آموزش ایجاد لینک‌ کلاس ‌آنلاین در سامانه سمیاد ،دکتر مسعود تقوی، مدیر گروه ‌مکانیک ‌دانشکده‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ پسران نوشهر
pixel