بازی در زمین حریف: خلاصه آنچه که در مراکش گذشت

817

این ویدیو خلاصه ای از ویدیوهای چندگانه ای است که به تماشای بازی ایران در زمین حریف می پرداخت. همزمان با جام جهانی 2018 روسیه مجید عرفانیان در قالب سفری با عنوان بازی در زمین حریف به کشورهای حریف ایران در جام جهانی سفر کرد و ویدیوهایی از پیش بینی مردم هر کشور قبل از بازی، عکس العمل آنها در حین بازی و نظر آنها بعد از بازی ساخت. این ویدیو خلاصه آن چیزی است که در بین مراکشی ها گذشت.