قنات امرودکن خانیک

123

میزان آبدهی بالای قنات خانیک به برکت بارندگی های خوب امسال ۱۰ خرداد ۹۸

خانیک    Khanik
خانیک Khanik 8 دنبال کننده